Aktualności

21.12.2017

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

Informujemy, iż 21 grudnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, dokonał zmiany kryterium formalnego w ścieżce A w Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2017/2018.

Decyzja ta wynika m.in. z:

  • opóźnień w ogłaszaniu i kontraktowaniu konkursów na usługi OWES w regionach przez Instytucje Zarządzające RPO;
  • 3 letniego okresu wykazywania wskaźników porównywany do 5 letniego okresu realizacji wskaźników w medianie;
  • braku spójności pomiędzy brzmieniem wskaźników w ścieżce a wskaźnikami wymaganymi od OWES w projektach realizowanych w ramach RPO;
  • dysproporcji pomiędzy wartościami wskaźników określonymi w KPRES, a przyjętymi przez IZ RPO.

Zmiany w kryterium polegają na:

  • ograniczeniu badanych wskaźników do 3, spójnych z Wytycznymi dla CT9 (liczba grup inicjatywnych, liczba miejsc pracy, liczba utworzonych PES).
  • dostosowaniu procentowego poziomu wartości mediany na etapie przyznawania punktów do zmienionych wskaźników;
  • wydłużeniu okresu wykazywania wskaźników do 5 lat – dotychczasowo wykazywane były za 3 lata i porównywane do wykazywanych za 5 lat, uwzględnionych w wartościach median.

W związku z powyższym, prezentujemy zaktualizowane Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2017/2018, uwzględniające wskazane modyfikacje.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się mediany dla województw, uwzględniające wartości wskaźników, wskazywane przez OWES w ramach poprzednich naborów wniosków. Udostępniony został także aktualny Formularz Samooceny.

Szczegóły znajdziesz tutaj