Aktualności

14.10.2016

I warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych - już za nami !

W dniach 07-08.10.2016r. odbył się I warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych. Trenerem odpowiedzialnym za cały cykl szkoleniowy w ramach Akademii Liderów Lokalnych jest Damian Dec – animator, facylitator, który aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne i społeczne z zakresu aktywności obywatelskiej. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w pracy na rzecz różnorodnych grup społecznych i zawodowych, a  prywatnie tato pięcioletniego aktywnego obywatela.

Głównym celem I warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia diagnozy lokalnej. Pierwsza część warsztatu poświęcona została na integrację grupy. Uczestnicy prowadzili między sobą wywiady, a w dalszej części prezentowali siebie nawzajem  na forum. Podczas zajęć omówiona została drabina partycypacji, jako punkt wyjścia do planowania pracy w środowisku lokalnym oraz definicja animacji lokalnej. Istotnym punktem było również przepracowanie modelu kompetencji lidera (wiedza, umiejętności, postawy) oraz elementów składających się na zakres działań lidera (wizja, zasoby, plan działania, motywacja, umiejętności).

Drugi dzień rozpoczął się od zaprezentowania i omówienia drzewa problemów jako skutecznego narzędzie hierarchizacji i wyboru problemów i potrzeb. Uczestniczkom zaprezentowane zostały karty problemów – jako narzędzie wspierające dyskusję dot. diagnozy problemów lokalnych. Kolejnym etapem warsztatów były ćwiczenia z zakresu przygotowywania planu diagnozy – poprzez definiowanie celu badania, dookreślenie grupy, określenie źródeł informacji i wyboru określonych metod badawczych oraz konstruowanie pytań badawczych. Omówione zostały również główne metody ilościowe i jakościowe możliwe do zastosowania przy prowadzeniu diagnozy lokalnej. Na zakończenie warsztatu, prowadzący podsumował spotkanie, a uczestniczki wymieniły swoje refleksje dotyczące warsztatu.