Aktualności

04.11.2016

II WARSZTAT W RAMACH AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

W dniach 21-22.11.2016r. odbył się II warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie podnoszenia zaangażowania i rozwijania aktywności społeczności lokalnych.

Zaproponowane przez trenera działania włączyły uczestniczki do współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych zadań – czego podsumowaniem było zaprezentowanie i omówienie modelu zaangażowania. Kolejny element warsztatu został poświęcony tematyce związanej  z rewitalizacją i partnerstwem lokalnym. Podczas zajęć wykorzystana została gra partycypolis – prezentująca różnorodne przykłady działań aktywizacyjnych w środowiskach lokalnych.

Drugi dzień rozpoczął się od przearanżowana sali – wprowadzony został układ bez stołów.  Uczestniczki poznały „bank dobrych pomysłów” Tow. Inic. Twórczych ę, jako skuteczne narzędzie inspirujące do poszukiwania różnorodnych rozwiązań. Następnie przeprowadzone zostało ćwiczenie – pozwalające na określenie ról zdaniowych w grupie, które uzupełnione zostało omówieniem wyników testu ról Belbina.