Aktualności

23.02.2017

INFORMATOR ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

     Oddajemy w Państwa ręce INFORMATOR ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Celem informatora jest prezentacja sieci współpracy reintegracji działającej w gminach województwa lubuskiego, wpływ na poprawę jakości usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej a tym samym na wzrost zatrudnienia w ekonomii społecznej.

INFORMATOR ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

     W informatorze zaprezentowane zostały informacje na temat trzech najbardziej typowych i najczęściej stosowanych w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej ścieżek reintegracji dla osób nieaktywnych zawodowo: (1) osób zdrowych, (2) długotrwale chorych/niepełnosprawnych i (3) uzależnionych. Informator jest adresowany do wszystkich osób stykających się w  pracy zawodowej z osobami wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz działaczy organizacji społecznych). Założeniem prac było bowiem, że tylko szerokie rozpropagowanie informacji na temat stosowanych ścieżek reintegracji, poszczególnych ich etapów i wariantów da możliwość zwiększenia spójności podejmowanych działań reintegracyjnych. Nad redakcją informatora pracował zespół złożony z praktyków w dziedzinie pomocy społecznej, pracy socjalnej, reintegracji społeczno - zawodowej i wsparcia ekonomii społecznej, którego celem było opracowanie niniejszego informatora właśnie od strony praktycznej z uwzględnieniem aspektów przeniesionych z codziennych zastosowań w wykonywanej przez siebie pracy zawodowej.                                                                                                               
     Mamy nadzieję, że cel ten został osiągnięty a jego ocenę pozostawiamy Państwu, zachęcając do lektury i praktycznego stosowania.