Aktualności

21.09.2016

IV posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES)

19 września 2016 roku w siedzibie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp., odbyło się IV posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES). Ekspertem moderującym spotkanie była Marta Lewandowska reprezentująca Fundację Kultura Dialogu.

IV posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES)

Pierwsza część posiedzenia dotyczyła projektów z Działania 7.4 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej. Pani Anita Buraczewska – przedstawiciel CIS Zielona Góra, koordynator projektu, omówiła podjęte i planowane działania oraz efekty zadań już zrealizowanych w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”, którego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 402 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie.

Następnie Pani Paulina Wieczorek - koordynator projektu z Centrum Integracji Społecznej z Gorzowa Wlkp. omówiła zadania realizowane w ramach projektu pn. „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt zakłada objęcie reintegracją społeczno- zawodową 140 osób ( 98 kobiet oraz 42 mężczyzn ) zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z woj. lubuskiego. Pierwszy blok tematyczny zakończyła dyskusja dot. działań realizowanych przez podmioty o charakterze reintegracyjnym.

Następnie występowała Pani Aleksandra Muzińska z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), która omówiła ofertę pożyczek w ramach pilotażowego programu pożyczek realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a którego operatorem jest TISE (projekt obowiązuje do końca listopada 2016r.). Z uwagi, że był to pilotażowy program, podczas jego realizacji konsultowane były różne rozwiązania, rekomendacje, dzięki czemu do kolejnego programu pożyczkowego dopuszczone zostaną centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty młode (bez obowiązku funkcjonowania na rynku przez 12 miesięcy). Na zakończenie prezentacji podkreśliła, że w naszym kraju banki komercyjne w ogóle lub niechętnie udzielają kredytów podmiotom ekonomii społecznej, co niewątpliwe jest istotnym problemem całego sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

Ostatnią częścią posiedzenia była prezentacja raportu z realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa Lubuskiego, którego celem jest ocena wykonania zaplanowanych działań, identyfikacja ewentualnych problemów ograniczających lub uniemożliwiających realizację planów oraz stosowanie środków naprawczych. Posiedzenie zakończyło się pracą nad wypracowaniem rekomendacji dot. ww. raportu.