Aktualności

08.11.2017

KONKURS W RAMACH RPO LUBUSKIE 2020 - DZIAŁANIE 7.5 USŁUGI SPOŁECZNE

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne. Dofinansowanie można otrzymać na następujący typy projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym.

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie >>>

Jednocześnie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje szkolenie, które dotyczyć będzie głoszonego konkursu.

AGENDA

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 7.5

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 - 11:30     Kwalifikowalność wydatków

Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

11:30 - 12:00     Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119.

13 listopada 2017 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

Weź udział: http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-5-uslugi-spoleczne-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-

 

14 listopada 2017 r. – Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

Weź udział: http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-5-uslugi-spoleczne-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-gw