Aktualności

17.09.2018

Nabór wniosków o dofinansowanie – 7.5 Usługi Społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi Społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
26 października 2018 r. i zakończy się 5 listopada 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

- Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;-

- Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Niezbędne informację na stronie internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-05-00-iz-00-08-k01-18-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna