Aktualności

14.04.2017

POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ -12.04.2017

12 kwietnia  2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES). Ekspertem moderującym spotkanie był Jacek Gralczyk - animator kulturalny i społeczny, a także aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu i przeanalizowaniu działań Komitetu. Daniel Fąferko - przewodniczący podsumował funkcjonowanie Komitetu za 2016 r. oraz działania zrealizowane przez grupy robocze. Następnie opracowano harmonogram działań oraz kierunki podejmowanych inicjatyw na 2017 rok.

Anna Bugalska zaprezentowała założenia krajowego projektu pn. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej, który skierowany jest do pracowników ROPS-u, członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo – opiniodawczych oraz przedstawicieli działów urzędów marszałkowskich odpowiedzianych za planowanie strategiczne w regionie. W ramach ww. projektu oferowane będą następujące formy wsparcia: doradztwo, spotkania ogólnopolskie, spotkania a makroregionach, spotkania ad hoc, webinaria oraz indywidualne wsparcie wynikające z potrzeby danego regionu.

Na zakończenie Małgorzata Kowalska,zaprezentowała wstępną koncepcję systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym.