Aktualności

15.11.2016

TRZECIE SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI

           W dniu 21.10.2016 r. w Zielonej Górze odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej w ramach projektu pn. Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej. Projekt  podejmuje zadania mające na celu usystematyzowanie wiedzy i działań w zakresie reintegracji, poprzez podnoszenie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, rynku pracy i organizacjami pozarządowymi, a podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Liczymy, że  przyczyni się to, do zwiększenia skuteczności wsparcia udzielanego przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpłynie to pozytywnie na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

TRZECIE SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI

          Powołanie grupy i zakres merytoryczny podejmowanych działań wynika z założeń projektu, ale szczególnie z potrzeby środowiska udzielającego wsparcia osobom będącym w zainteresowaniu wielu instytucji pomocowych, w tym także służb zatrudniania. Dotychczasowe nasze doświadczenia wyraźnie wskazują, że konieczna jest, nie tylko współpraca międzyinstytucjonalna, ale także wypracowanie informatora ww. zakresie.  Z uwagi na powyższe, spotkanie to w całości poświęcone było pracy warsztatowej nad przygotowaniem i wydaniem Informatora – ścieżki reintegracji zawodowej w województwie lubuskim.                                            
        Celem informatora jest prezentacja sieci współpracy reintegracji działającej w gminach województwa lubuskiego, wpływ na poprawę jakości usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej a tym samym na wzrost zatrudnienia w ekonomii społecznej. Zaprezentowane zostaną w nim informacje na temat trzech najbardziej typowych ścieżek reintegracji dla osób nieaktywnych zawodowo: (1) osób zdrowych, (2) długotrwale chorych/niepełnosprawnych i (3) uzależnionych, nad opracowaniem których pracują uczestnicy grupy. Informator zostanie wydany pod koniec bieżącego roku a jego dystrybucja przewidziana jest na początek przyszłego roku.