Aktualności

09.10.2017

Za nami wizyta w spółdzielniach socjalnych we Włoszech

W dniach 2-5 października 2017 r. we włoskich miastach: Bolonia, Werona i Bergamo, odbyła się wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Efekt Synergii – Lubuska Ekonomia Społeczna” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z funkcjonującą strukturą i organizacją włoskiego systemu ekonomii społecznej, na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w wyżej wymienionych miastach.

DSC_6178

Fotogaleria tutaj

Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele sektora pozarządowego i samorządowego z województwa lubuskiego. Polska delegacja liczyła 18 osób – 17 uczestników i moderatora/tłumacza.

Szczególną uwagę przy tworzeniu i realizacji programu poświecono punktom dotyczącym współpracy pomiędzy samorządami a podmiotami ekonomii społecznej na podstawie konkretnych przykładów świadczonych usług użyteczności publicznej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program wizyty zakładał zajęcia teoretyczne w formie prezentacji prowadzonych przez przedstawicieli samorządów, prezesów i managerów organizacji spółdzielczych (konsorcja i przedsiębiorstwa społeczne), oraz wizyty w podmiotach ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia delegacja spotkała się z Prezesem Legacoop Sociali (Regionalna Federacja Spółdzielni), który przedstawił najnowsze trendy włoskiej ekonomii społecznej, przedstawione w niedawno opublikowanej pozycji „Spółdzielczość socjalna poza kryzysem – spółdzielczość socjalna w regionie Emilia Romagna od 2008 do 2016 r.”. Prezes Federacji Spółdzielni Socjalnych Legacoop Sociali opisał krajową i regionalną sytuację podmiotów ekonomii społecznej: po około 30 latach hegemonii spółdzielni socjalnych, Włochy zliberalizowały rynek usług społecznych, otwierając możliwości świadczenia usług dla szeroko pojętego dobra społecznego także innym podmiotom, w tym również prywatnym. Z jednej strony jest to swego rodzaju rewolucja sektora spółdzielczego, z drugiej zaś otwiera to szansę na działalność innych graczy. Proces ten może podwyższyć jakość świadczonych usług. Prezes podkreślił, jak ważna jest współpraca i koordynacja działań podmiotów ekonomii społecznej, w organizacjach parasolowych, takich jak konsorcja lokalne, krajowe i federacje spółdzielcze.

Tego samego dnia delegacja spotkała się z Kierownikiem Spółdzielni Socjalnej la Carovana, świadczącej usługi gastronomiczne i hotelarskie zarówno dla turystów, jak i dla osób potrzebujących. Wśród personelu są zatrudnione także osoby defaworyzowane na rynku pracy: niepełnosprawne, uzależnione po terapii, uchodźcy.

Drugiego dnia delegacja została oficjalnie przywitana przez przedstawicieli głównego partnera merytorycznego wizyty – Prezes Spółdzielni Socjalnej Azalea i Kierownika Hotelu Gran Can. Pani Prezes przedstawiła złożone obszary działalności Spółdzielni Socjalnej Azalea: usługi opiekuńcze dla dzieci, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, zarówno w domach podopiecznych, jak i w instytucjach, takich jak domy spokojnej starości lub żłobki, zarządzanych przez spółdzielnię. Wraz z Kierownikiem Hotelu Gran Can przedstawili działalność hotelu i restauracji RistrArte na rzecz integracji społecznej i zawodowej głównie osób niepełnosprawnych psychicznie. Uczestnikom wizyty zostały przedstawione także punkty krytyczne w zarządzaniu spółdzielni zatrudniającej ponad 500 osób.

Tego samego dnia delegacja zapoznała się z działalnością spółdzielni la Proletaria, która została założona w połowie XIX wieku w celu zrzeszania mieszkańców miejscowości San Giorgio w trudnych czasach powojennych. Członkowie spółdzielni zaczęli współdziałać na zasadach wzajemnej pomocy w obszarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Od ruchu samopomocowego, spółdzielnia rozwinęła się w kierunku promocji kultury i sztuki, zachowując równolegle swój charakter integracyjny. Obszary działalności zostały przedstawione przez Panią Prezes Spółdzielni, która podkreśliła charakter „kobiecy” Zarządu.

Na trzeci dzień wyjazdu przypadła wizyta w Urzędzie Gminy San Pietro in Cariano, gdzie delegacja spotkała się z Burmistrzem oraz Naczelnikiem ds. Środowiska. Burmistrz przedstawił delegacji mechanizmy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Naczelnik pogłębił innowacyjny projekt rowerów elektrycznych przeznaczonych do transportu osób starszych i innych mieszkańców gminy. Rowery kierowane są przez więźniów w ramach prac użyteczności społecznej.

W drugiej części dnia grupa odwiedziła Spółdzielnię Socjalną CDL, która od 1994 r. zatrudnia osoby defaworyzowane na rynku pracy. Dyrektor Spółdzielni przedstawił sposób zarządzania personelem z trudnościami i strategie biznesowe w złożonych obszarach działalności spółdzielni: pielęgnacja terenów zielonych, montaż elementów elektromechanicznych (np. piecy gazowych), zbiórka i przewóz odpadów, a od niedawna obsługa stacji benzynowej i myjni dla samochodów.

Pod koniec dnia uczestnicy wizyty mieli okazję doświadczyć sposób realizacji projektu turystyki społecznej Spółdzielni Azalea pt. „W Sercu Gościnności”, biorąc udział w warsztatach muzyczno-integracynych w parku Molina. 

Czwartego, ostatniego dnia, delegacja wizytowała Spółdzielnię Socjalną San Marco. Pani Prezes i Wiceprezes Azalea wraz z uczestnikami analizowali punkty krytyczne, szanse i zagrożenia w działalności przedsiębiorstw społecznych. Podobnie jak w przypadku CDL, Spółdzielnia San Marco stale rozwija swoją działalność w ścisłej współpracy z samorządami. Ze względu na tymczasowość kontraktów z sektorem publicznym, jak i niewystarczające środki

Ostatnim wizytowanym podmiotem była Spółdzielnia Socjalna Citta’ Alta w Bergamo. Spółdzielnia ta powstała w 1981 r. jako miejsce spotkań, przeznaczone głównie dla osób starszych. Dzisiaj liczy 1400 członków. Jest ulokowana w miejscu turystycznym (starówka Bergamo). Spółdzielnia zatrudnia i oferuje staże dla osób defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. więźniów, osób niepełnosprawnych, uchodźców). Zarządzana przez spółdzielnię restauracja „il Circolino” dostarcza posiłki do domu osobom starszym, we współpracy z Servizi Sociali Bergamo (Włoski odpowiednik OPS-ów). Prowadzi także placówkę wsparcia dziennego dla dzieci (świetlicę), przeznacza zysk z działalności gastronomicznej na zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży.  

Delegacja aktywnie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami włoskiej spółdzielczości i z samorządowcami, wykazując zainteresowanie przyjętymi i praktykowanymi rozwiązaniami z dziedziny ekonomii społecznej.