PROGRAMOWANIE ES

27.03.2017

PROGRAMOWANIE LUBUSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Programowanie strategiczne jest istotnym narzędziem rozwoju ekonomii społecznej. Zawarte w programach zapisy, odnoszące się do wykorzystywania rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej, są ważną informacją mówiącą o skali i szybkości rozwoju analizowanego sektora. Aby to sprawdzić przeprowadziliśmy diagnozę, której celem było ustalenie uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim. W efekcie tych badań powstał całościowy obraz stanu i sposobów programowania rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Zadaniami projektu były:

  • analiza treści odwołań do ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubuskim. 
  • diagnoza kierunków rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej powstających w wyniku przyjętego programowania strategicznego.

W diagnozie uwzględniono również zebranie materiałów na temat liczby i jakości obowiązujących dokumentów strategicznych przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubuskim oraz analizę zakresu realizacji wymogów formalnych stawianych tego typu dokumentom.

Termin realizacji badań: październik – grudzień 2015 r.

Bardzo dziękujemy osobom, które współpracowały z nami przy realizacji projektu.

Pełny tekst raportu można zaleźć w załączniku.