Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego - 3 Edycja

Konkurs znów rusza!

Głównym celem Konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produktów i/lub usług, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych na terenie województwa lubuskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie dla jakości jego działalności, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług, zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.

Przyznane nagrody i wyróżnienia świadczą o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Celem nagrody – kampanii będzie budowanie pozytywnego wizerunku laureata i promocja jego działalności.

I. Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 323 19 27 we współpracy z:

Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego,

Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Zielonej Górze „Radio Zachód” – Spółką Akcyjną z siedzibą w Zielonej Górze (65-472), ul. Kukułcza 1.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2018 r.

II. Czas i miejsce konkursu

 1. Data rozpoczęcia konkursu: 12.09.2018
 2. Data zakończenia konkursu: 15.12.2018
 3. Konkurs organizowany jest dla podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych i mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego.

III. Cel konkursu

Cel główny Konkursu:

-        wyróżnienie i promocja podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubuskiego, zajmujących się wysokiej jakości produkcją, handlem i usługami, bądź realizujących ważne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej w regionie.

Cele szczegółowe:

-        wzmocnienie znaczenia sektora podmiotów ekonomii społecznej na rynku,

-        promocja podmiotów ekonomii społecznej jako wiarygodnych partnerów dla biznesu i instytucji publicznych,

-        promocja podmiotów ekonomii społecznej jako wiarygodnych producentów i usługodawców,

-        popularyzacja i upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego,

-        wzmocnienie znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w obszarze aktywnej integracji społeczno-zawodowej,

-        promocja usług w obszarze ekonomii społecznej na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

IV. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej z regionu województwa lubuskiego, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Działalność musi być realizowana przez okres co najmniej dwóch lat. Wyjątek stanowi kategoria „Debiut”, dla której minimalny czas działalności został określony na jeden rok. 

Do podmiotów mogących brać udział w Konkursie należą:

-        organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje (prowadzące działalność gospodarczą, działalność statutową odpłatną  oraz działalność gospodarczą i działalność statutową),

-        spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych,

-        spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych; o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z  2013r. poz.1443, z późn. zm.),

-        spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, o których mowa w art.3 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-        centra integracji społecznej (wyłącznie prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje).

UWAGA: laureaci I i II edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w jego kolejnych edycjach. Uczestnictwo finalistów Konkursu nie jest ograniczone.

V. Zgłaszającymi do konkursu mogą być:

-        ww. podmioty chcące wziąć udział w konkursie,

-        osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego, korzystające z usług zgłaszanego podmiotu,

-        inne podmioty, organizacje, firmy, instytucje chcące wyróżnić wskazane przez siebie podmioty.

VI. Korzyści z udziału w konkursie

Konkurs ma skutecznie promować wyróżnione podmioty ekonomii społecznej zajmujące się produkcją, handlem i usługami. Przyznane wyróżnienie świadczy o jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności zarówno społecznej jak i gospodarczej. Jego celem jest:

-        umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku,

-        potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych towarów i usług,

-        zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów, kontrahentów i inwestorów,

-        zwiększenie zaufania partnerów,           

-        pomoc w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji,

-        tworzenie dobrej podstawy do komunikacji z przedstawicielami mediów,

-        zwiększenie dynamiki realizacji funkcji z zakresu aktywnej integracji i rozwoju lokalnego.

 

Nominowani do konkursu zyskują:

-        promocję w regionalnych mediach:

 • Telewizja Polska S.A. Oddział Gorzów Wielkopolski
 • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A.
 • Radio Zielona Góra
 • Radio Gorzów Wlkp.
 • gazeta o zasięgu regionalnym (publikacja w pełnym nakładzie na województwo lubuskie)

-        promocję na stronach organizatora konkursu:www.rops.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl, www.es.lubuskie.pl,

-        udział w gali kończącej konkurs,

Laureat /laureaci konkursu zyskują:

-        certyfikat oraz statuetkę,

-        znak Lubuskiego Włącznika - Lidera Biznesu Społecznego

-        nagrodę główną w postaci bonu na kampanię promocyjną w regionalnych mediach: TVP Gorzów Wlkp., Regionalna Rozgłośnia Radiowa Radio Zachód, gazeta regionalna (nakład województwo lubuskie),

-        dwuletnią promocję swojej działalności na stronachwww.lubuskie.pl, www.rops.lubuskie.pl, www.es.lubuskie.pl,

-        nagrodę – niespodziankę od Organizatora i sponsorów konkursu,

-        możliwość korzystania z wynegocjowanych przez Organizatorów rabatów na reklamy w regionalnych mediach.

W ramach III edycji Konkursu nagradzane będą podmioty w trzech kategoriach:

 • I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) –  tytuł Lubuskiego Włącznika – Lidera Biznesu Społecznego. Statuetkę oraz bon o wartości 15 tys. zł na kampanię internetową zdobywa jedno przedsiębiorstwo społeczne najlepiej radzące sobie na rynku, oferujące produkty lub usługi wysokiej jakości;
 • II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) – zwycięzca  tej kategorii otrzyma tytuł Lubuskiego Włącznika – Lidera Biznesu Społecznego, statuetkę oraz bon o wartości 15 tys. zł na kampanię internetową;
 • III kategoria konkursu – Debiut – Kapituła Konkursowa nagrodzi podmiot działający co najmniej od roku czasu, który rokuje najszybszy rozwój na rynku.

Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz bon o wartości 5 tys. zł. z przeznaczeniem na dowolnie wybrany przez siebie cel promocyjny.

Dodatkowe informacje:

-        w ramach I kategorii nagradzane będą przedsiębiorstwa społeczne w tym spółdzielnie socjalne;

-        w ramach II kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej, nagradzane będą Centra Integracji Społecznej oraz stowarzyszenia i fundacje prowadzące wyłącznie działalność odpłatną statutową;

-        w ramach III kategorii Debiut, nagradzane będą podmioty wymienione w Rozdziale IV, które funkcjonują na rynku co najmniej 12 miesięcy. Sponsorem nagrody jest Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2018 r.

ZGŁOŚ GO DO KONKURSU!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu KLIK