Formularz konkursowy

dane dotyczące zgłaszanego podmiotu ekonomii społecznej

informacje o zgłaszającym

oświadczenie zgłaszającego

1. Potwierdzam znajomość Regulaminu konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego,  realizowanego w ramach projektu pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.*
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji na temat dalszych działań projektowych, np. stanu realizacji Konkursu, spotkań informacyjnych, wizyt studyjnych, konferencji itp.**
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, newslettera ES** .
* zgoda obowiązkowa
** zgoda dobrowolna