Formularz konkursowy 2023 Lubuski Włącznik

DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO PODMIOTU/INSTYTUCJI

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ, ZGŁASZANEGO PODMIOTU

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO

Potwierdzam znajomość Regulaminu konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego, realizowanego w ramach projektu pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (zgoda obowiązkowa).
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji na temat dalszych działań projektowych, np. stanu realizacji konkursu, spotkań informacyjnych, wizyt studyjnych, konferencji itp. (zgoda dobrowolna).