Koordynacja działań sieci PES

Koordynacja działań sieci PES reintegracyjnych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ)

W ramach spotkań zostanie zbudowana platforma współpracy CIS/KIS oraz powstanie regionalna sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), która ma stanowić przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy PES-ami wchodzącymi
w skład sieci.

Udział w sieci umożliwi również podejmowanie nowych inicjatyw realizowanych w partnerstwie oraz inicjowanie działań wspierających integracyjne PES.