Podnoszenie jakości procesu reintegracji

Podnoszenie jakości procesu reintegracji społeczno–zawodowej

Spotkania mają za zadanie nawiązanie współpracy z jednostkami systemu pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz OWES, która dotychczas była mocno rozproszona w naszym regionie.

Celem tych spotkań ma być zwiększenie skuteczności podejmowanych działań przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i dążyć do wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Istotne jest również wypracowanie wspólnej synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem oraz ścieżki pracy z podopiecznymi poprzez skoordynowanie kierunków działań oraz uwspólnienie ofert.