Strona główna

Regulamin

Aktualizacja na dzień 25.05.2018r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2015-2018
pt. EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, oferowane formy wsparcia, obowiązki i prawa uczestnika/uczestniczki projektu, a także procedury w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu.

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
3. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej.

4. Definicje – słownik pojęć:

 • projekt – projekt pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”;
 • realizator projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Zielonej Górze, Wydział

  Koordynacji Ekonomii Społecznej;

 • formy wsparcia – spotkania, warsztaty, laboratoria, akademia liderów lokalnych, wizyty studyjne,

  targi, konferencje, doradztwo, itp.;

 • kandydat/kandydatka – osoba na etapie rekrutacji do projektu;
 • uczestnik/uczestniczka – osoba ostatecznie zakwalifikowana do wzięcia udziału w projekcie

  i wybranej formie wsparcia;

 • formularz zgłoszeniowy – dokument techniczny - wymagany do celów rekrutacyjnych – załącznik nr

  1;

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument, w którym uczestnik/uczestniczka wyraża wolę

  uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2;

 • kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu – formularz zawierający dane

  uczestnika/uczestniczki do centralnego systemu teleinformatycznego – załącznik nr 3;

 • oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych - dokument, w którym uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4;
 • przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu.
 • klauzula informacyjna – dokument, informujący uczestników działań projektowych o zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.

§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego w okresie od 01.11.2015r.

do 31.12.2018r.
2. Celem głównym projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim, poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy.
3. Grupę docelową zgodną z zapisami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (SZOP), stanowią pracownicy i wolontariusze/wolontariuszki z województwa lubuskiego, reprezentujące:
- ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
- podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne;
- spółdzielnie socjalne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
- uczelnie wyższe;
- szkoły;
oraz
- przedsiębiorcy, związani z sektorem ES.

1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego na wybraną formę wsparcia.
2. Uczestnicy/uczestniczki, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w takich forma wsparcia, jak Akademia Liderów Lokalnych oraz wizyty studyjne, zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowych, wymaganych w ramach Projektu dokumentów tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie, kwestionariusza uczestnika/uczestniczki projektu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu.

3. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji – oznacza to, że w planowanych formach wsparcia mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś).

§4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutację uczestników/uczestniczek prowadzi realizator projektu.
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty, jawny, na podstawie nadesłanych/dostarczonych formularzy zgłoszeniowych, zamieszczonych na stronie internetowej projektu/ROPS.
3. Dane osobowe wymagane w celu realizacji projektu pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. Klauzulę informacyjną dla uczestników działań projektowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. Proces rekrutacji jest ciągły i będzie trwał do końca 2018 roku.
5. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będą publikowane na stronie internetowej projektu/ROPS. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranej formie wsparcia dokonuje się poprzez:

§3

Warunki uczestnictwa w projekcie

przesłanie/złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie realizatora projektu, przesłanie w formularza w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej projektu/ROPS, a także za pośrednictwem e-mail lub faxu. Dla osób z niepełnosprawnością bądź pozbawionych braku dostępu do ww. form przekazu (np. osoby z terenów wiejskich), można będzie zgłosić się telefonicznie, podając wszystkie niezbędne informacje na etapie rekrutacji oraz w celu oceny zgłoszenia. Formularz powinien zostać dostarczony w terminie nie później niż dzień przed rozpoczęciem planowanej formy wsparcia.

6. Realizator zastrzega, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie.
7. Jeśli zajdzie sytuacja, że na daną formę wsparcia wpłynie więcej formularzy zgłoszeniowych niż przewidziana liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się zdecyduje kolejność wpływu formularzy, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału kandydatów/kandydatek bezpośrednio związanych z proponowaną tematyką.

8. Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie rekrutacji do projektu i poszczególnych form wsparcia. Ponieważ mężczyźni stanowią mniejszość zawodową , zostanie dla nich zarezerwowane ok 12% miejsc.
9. Realizator zastrzega, że w zależności od rodzaju wsparcia, mogą zostać rozpisane dodatkowe szczegółowe zasady naboru.

10.Po wyczerpaniu się miejsc na wybraną formę wsparcia, uczestnicy/uczestniczki, którzy przesłali for- mularz zgłoszeniowy, a nie zostali zakwalifikowani będą wpisani na listę rezerwową.
11.Rekrutacja będzie trwać do momentu pojawienia się informacji na stronie internetowej projektu/ROPS o skompletowaniu uczestników/uczestniczek. Istnieje również możliwość, wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zmiana terminu realizacji form wsparcia
1. Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia na co najmniej 5 dni

przed terminem jej rozpoczęcia.
2. Rezygnacjamożezostaćzgłoszonatelefonicznieorazpisemniezapośrednictwempocztytradycyjnej, poczty elektronicznej lub fax-u.
3. Po otrzymaniu rezygnacji z formy wsparcia, dobierany jest kolejny uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, a ostatecznie odwołania zaplanowanej formy wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników/uczestniczek lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników/uczestniczki.

§6
Prawa uczestnika/uczestniczki projektu

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia, do których został(a) zakwalifikowany;
b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy;
c) otrzymaniamateriałówiinnychpomocydydaktycznych(jeślitakiezostałyprzewidzianewdanejformie wsparcia);

§7
Obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu

1. Do obowiązków uczestnika/uczestniczki należy: a) wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów;

b) regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, do których został(a) zakwalifikowany(a);
c) obecność na zajęciach oraz podpisanie listy obecności, listy odbioru materiałów (jeśli zostały zapewnione), listy odbioru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo, listy skorzystania z poczęstunku (jeśli został zapewniony) oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej;

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu;
e) bieżącego informowania realizatora projektu o zmianie swojego statusu;
f) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika/uczestniczki do celów promocyjnych (zdjęcia, publikacje), pod warunkiem, że zostały one wykonane w trakcie ww. form wsparcia.

§8

Postanowienia końcowe

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie realizatora projektu, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej oraz na stronie internetowej projektu/ROPS.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z dokumentu RPO Lubuskie 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje realizator projektu.
5. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany(a) jest do stosowania warunków niniejszego Regulaminu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy;
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie;
Załącznik nr 3 - kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu;
Załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dla uczestników działań projektowych.