Strona główna

Regulamin

aktualizacja na dzień 20.09.2019 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2019-2022
pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, oferowane formy wsparcia, obowiązki i prawa uczestnika/uczestniczki projektu, a także procedury w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS 
we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Definicje – słownik pojęć:
projekt – projekt pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”;
realizator projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej;
formy wsparcia – spotkania, warsztaty, laboratoria, akademia liderów lokalnych, wizyty studyjne, targi, konferencje, doradztwo, itp.;
kandydat/kandydatka – osoba na etapie rekrutacji do projektu;
uczestnik/uczestniczka – osoba ostatecznie zakwalifikowana do wzięcia udziału w projekcie 
i wybranej formie wsparcia;
formularz zgłoszeniowy – dokument techniczny - wymagany do celów rekrutacyjnych – załącznik nr 1;
deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument, w którym uczestnik/uczestniczka wyraża wolę uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2;
kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu – formularz zawierający dane uczestnika/uczestniczki do  centralnego systemu teleinformatycznego – załącznik nr 3;
oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych - dokument, w którym uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4;
przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu.
klauzula informacyjna – dokument, informujący uczestników działań projektowych o zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.

§ 2
Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego w okresie od 01.11.2019 r. 
do 28.02.2022 r.
Celem głównym projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
oraz wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim, poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy.
Grupę docelową zgodną z zapisami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (SZOP), stanowią pracownicy i wolontariusze/wolontariuszki 
z województwa lubuskiego, reprezentujące:
- ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
- podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne;
- spółdzielnie socjalne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- jednostki administracji rządowej;
- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
- uczelnie wyższe;
- szkoły;
oraz
- przedsiębiorcy, związani z sektorem ES.

§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa 
w projekcie oraz złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego na wybraną formę wsparcia.
Uczestnicy/uczestniczki, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w takich forma wsparcia, 
jak Akademia Liderów Lokalnych oraz wizyty studyjne, zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowych, wymaganych w ramach Projektu dokumentów tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie, kwestionariusza uczestnika/uczestniczki projektu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  poprzez oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji – oznacza 
to, że w planowanych formach wsparcia mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś).

§ 4
Zasady rekrutacji

Rekrutację uczestników/uczestniczek prowadzi realizator projektu.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty, jawny, na podstawie nadesłanych/dostarczonych formularzy zgłoszeniowych, zamieszczonych na stronie internetowej projektu/ROPS.
Dane osobowe wymagane w celu realizacji projektu pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. Klauzulę informacyjną dla uczestników działań projektowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 Proces rekrutacji jest ciągły i będzie trwał do końca okresu trwania projektu.
Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będą publikowane na stronie internetowej projektu/ROPS. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranej formie wsparcia dokonuje się poprzez: przesłanie/złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie realizatora projektu, przesłanie 
w formularza w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej projektu/ROPS, a także 
za pośrednictwem e-mail lub faxu. Dla osób z niepełnosprawnością bądź pozbawionych braku dostępu do ww. form przekazu (np. osoby z terenów wiejskich), można będzie  zgłosić się telefonicznie, podając wszystkie niezbędne informacje na etapie rekrutacji oraz w celu oceny zgłoszenia. Formularz powinien zostać dostarczony w terminie nie później niż dzień przed rozpoczęciem planowanej formy wsparcia.
Realizator zastrzega, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem 
do uczestnictwa w projekcie.
Jeśli zajdzie sytuacja, że na daną formę wsparcia wpłynie więcej  formularzy zgłoszeniowych 
niż przewidziana liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się zdecyduje kolejność wpływu formularzy, 
z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału kandydatów/kandydatek bezpośrednio związanych 
z proponowaną tematyką.
Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie rekrutacji do projektu i poszczególnych form wsparcia. Ponieważ mężczyźni stanowią mniejszość zawodową , zostanie dla nich zarezerwowane ok 12% miejsc.
Realizator zastrzega, że w zależności od rodzaju wsparcia, mogą zostać rozpisane dodatkowe szczegółowe zasady naboru.
Po wyczerpaniu się miejsc na wybraną formę wsparcia, uczestnicy/uczestniczki, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy, a nie zostali zakwalifikowani będą wpisani na listę rezerwową.
Rekrutacja będzie trwać do momentu pojawienia się informacji na stronie internetowej 
projektu/ROPS o skompletowaniu uczestników/uczestniczek. Istnieje również możliwość, 
wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

§ 5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zmiana terminu realizacji form wsparcia

Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia na co najmniej 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
Rezygnacja może zostać zgłoszona telefonicznie oraz pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub fax-u.
Po otrzymaniu rezygnacji z formy wsparcia, dobierany jest kolejny uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.
Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, a ostatecznie odwołania zaplanowanej formy wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników/uczestniczek lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników/uczestniczki.

§ 6
Prawa uczestnika/uczestniczki projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
bezpłatnego udziału w formach wsparcia, do których został(a) zakwalifikowany;
zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy;
otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych (jeśli takie zostały przewidziane w danej formie wsparcia);

§ 7
Obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu

Do obowiązków uczestnika/uczestniczki należy:
wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów;
regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, do których został(a) 
zakwalifikowany(a);
obecność na zajęciach oraz podpisanie listy obecności, listy odbioru materiałów (jeśli zostały zapewnione), listy odbioru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo, listy skorzystania z poczęstunku (jeśli został zapewniony) oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej;
przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 
wykorzystywane w trakcie realizacji projektu;
bieżącego informowania realizatora projektu o zmianie swojego statusu;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zastrzega sobie możliwość 
nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika/uczestniczki do celów promocyjnych (zdjęcia, 
publikacje), pod warunkiem, że zostały one wykonane w trakcie ww. form wsparcia.

§ 8
Postanowienia końcowe

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie realizatora projektu, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej oraz na stronie internetowej projektu/ROPS.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły 
i zasady wynikające z dokumentu RPO Lubuskie 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję 
co do rozstrzygnięć podejmuje realizator projektu.
Uczestnik/uczestniczka zobowiązany(a) jest do stosowania warunków niniejszego Regulaminu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 3 - kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu.
Załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dla uczestników działań projektowych.